Pomiary i  odbiory elektryczne

Bez względu na to, jakiego rodzaju jest instalacja elektryczna, przed oddaniem jej do użytku, musi ona przejść przez procedurę mającą na celu zweryfikowanie bezpieczeństwa jej pracy. Przede wszystkim temu służą właśnie pomiary elektryczne. Podczas naszej wieloletniej praktyki zawodowej mieliśmy okazję zetknąć się z przypadkami, gdzie mimo pozornie poprawnej pracy poszczególnych urządzeń, instalacja stwarzała realne zagrożenie porażeniem lub nawet wznieceniem pożaru. Rozważając zatem sens regularnego przeprowadzania pomiarów elektrycznych, należy mieć na uwadze nie tylko kwestię dostosowania określonego obiektu do przepisów prawnych, ale przede wszystkim bezpieczeństwa swojego oraz innych osób przebywających w danym miejscu.

Pomiary elektryczne dzielą się co do zasady na dwie główne kategorie, którymi są pomiary okresowe lub odbiorcze, a może je wykonywać tylko elektryk z uprawnieniami. Pierwsza z nich dotyczy weryfikacji stanu technicznego istniejących instalacji oraz funkcjonujących w ramach nich urządzeń elektrycznych. Usługa ta ma na celu sprawdzić, czy kondycja systemu nie uległa z biegiem eksploatacji znacznemu pogorszeniu, które mogłoby wpływać na jego obniżoną wydajność, ale też stwarzać zagrożenie dla użytkowników określonego obiektu. Odbiorcze pomiary elektryczne przeprowadza się z kolei w przypadku montażu nowych lub modernizacji już istniejący instalacji, a także podczas podłączania do systemu nowych urządzeń.

Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania pomiarów w pełnym zakresie. Przeprowadzane pomiary elektryczne wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Posiadamy certyfikowane przyrządy pomiarowe, wraz z aktualnymi świadectwami wzorcowania. Każdy pomiar dokumentowany jest protokołem.

Cennik pomiarów

Rezystancja izolacji jednego obwodu jednofazowego
10 zł
Rezystancja izolacji jednego obwodu trójfazowego 400V
15 zł
Impedancja pętli zwarcia 1 obwodu (pomiar zerowania)
8 zł
Pomiar i badanie jednego wyłącznika różnicowo-prądowego
15 zł
Pomiar rezystancji uziemienia odgromowego
40 zł
Przegląd instalacji oraz ocena stanu technicznego do 50 punktów -
39 zł
Badanie uziemienia ochronnego
40 zł
Pomiary oświetlenia
w zależności od wielkości obiektu
Opracowanie protokołu z pomiarów (za każde rozpoczęte 10 stron)
75 zł