Instalacje elektryczne

Zajmujemy się kompleksowo instalacjami elektrycznymi, od etapu przygotowywania indywidualnych i spersonalizowanych projektów, aż po całościowy montaż. Podczas realizacji każdego zlecenia dbamy o najwyższą jakość prowadzonych prac, tak aby finalnie uzyskana instalacja elektryczna cechowała się bezpieczeństwem, wysoką niezawodnością, wydajnością oraz optymalnym poziomem zużycia prądu.

W zakres naszych usług wchodzą:

Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej

 

Pod pojęciem modernizacji instalacji elektrycznej rozumiemy prace polegające na przeróbkach tej instalacji. Są to jednak określenia potoczne. W prawie budowlanym nie występuje takie pojęcie jak „modernizacja”, za to są: remont, rozbudowa, przebudowa. Dlatego sprawdzając, jakich formalności wymaga wykonywanie przeróbek w instalacji elektrycznej, musimy konkretne roboty budowlane odnieść do definicji zawartych w prawie budowlanym. 

Remont, budowa i przebudowa – różne rodzaje robót budowlanych

Prawo budowlane jako różne rodzaje robót budowlanych wymienia budowę oraz prace polegające na montażu, przebudowie, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Z kolei przez budowę rozumie nie tylko wykonywanie obiektu budowlanego, ale także jego rozbudowę, odbudowę i nadbudowę. 

Niektóre z powyższych rodzajów robót budowlanych zostały zdefiniowane w ustawie. Są to na przykład przebudowa i remont. Przyjrzyjmy się tym definicjom.

Zgodnie z prawem budowlanym przebudową są takie roboty budowlane, w wyniku których zmieniają się parametry techniczne lub użytkowe obiektu budowlanego, a nie zmieniają się jego charakterystyczne parametry takie, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Z kolei remontem są takie roboty budowlane, które polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego i nie stanowią bieżącej konserwacji. Podczas remontu można używać materiałów innych, niż użyto w stanie pierwotnym. Odnosząc powyższe definicje do instalacji elektrycznych, można stwierdzić, że remontem instalacji elektrycznej będzie wymiana niektórych jej elementów na inne (na przykład starych przewodów aluminiowych na nowe miedziane). 

Instalacja elektryczna – urządzenie budowlane

Zgodnie z prawem budowlanym instalacje elektryczne są urządzeniami budowlanymi, czyli urządzeniami technicznymi związanymi z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Modernizacja instalacji elektrycznej w świetle prawa budowlanego

Modernizacja instalacji elektrycznej w świetle przepisów będzie rozbudową, przebudową lub remontem urządzenia budowlanego. Są to różne rodzaje robót, wymagające przeprowadzenia innych procedur. Przyjrzyjmy się tym formalnościom.

Modernizacja instalacji elektrycznej – czy potrzebne jest pozwolenie lub zgłoszenie

Zgodnie z prawem budowlanym remont i przebudowa urządzeń budowlanych nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Czyli wszelkie przeróbki instalacji elektrycznej mieszczące się w obrębie definicji remontu lub przebudowy można wykonać bez dopełniania powyższych formalności w urzędzie.

Nie dotyczy to jednak robót wykonywanych w obiekcie lub na obszarze znajdującym się pod ochroną konserwatora zabytków. Przebudowa lub remont instalacji elektrycznej w budynku wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast roboty te wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymagają dokonania zgłoszenia. Oprócz tego planowane roboty trzeba uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

O czym jeszcze pamiętać podczas modernizacji instalacji elektrycznej

Zwolnienie z pozwolenia na budowę i zgłoszenia nie oznacza, że można instalację elektryczną zmodernizować w dowolny sposób. Trzeba bowiem pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

• przeróbki w instalacji elektrycznej powinien robić tylko elektryk z odpowiednimi uprawnieniami. Musi on wykonać roboty zgodnie z normami, przepisami warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ze sztuką budowlaną;

• jeśli modernizacja instalacji elektrycznej jest przeprowadzana w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przed rozpoczęciem prac być może konieczne będzie uzyskanie zgody spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej;

• jeśli remont instalacji elektrycznej wymaga zdemontowania licznika, trzeba o tym fakcie powiadomić zakład energetyczny.

Modernizacja instalacji elektrycznej – podsumowanie

Roboty polegające na przebudowie lub remoncie instalacji elektrycznej nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Dotyczy to instalacji we wszystkich budynkach (na przykład mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych czy usługowych), pod warunkiem, że nie są wpisane do rejestru zabytków ani nie znajdują się na obszarze wpisanym do tego rejestru. W tym drugim przypadku jest bowiem potrzebne uzgodnienie z wojewódzkim konserwatorem zabytków, a także pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Powyższe dotyczy tylko robót budowlanych wykonywanych w obrębie samych instalacji elektrycznych. Jeśli oprócz przeróbek w instalacji inwestor chce wykonać inne roboty budowlane, związane na przykład z przebudową budynku, musi dopełnić formalności jak dla przebudowy tego budynku.

 

Stan prawny aktualny na dzień 15 stycznia 2020 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186; zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1309, poz. 1524, poz. 1696, poz. 1712, poz. 1815, poz. 2166 i poz. 2170)